Reklamační řád

Reklamační řád

  1. Všeobecná ustanovení

Prodávající: Dekomunizace, z. s., DIČ CZ22673725, se sídlem Školská 24, PSČ 110 00.

Doklad o záruce je faktura, nebo zjednodušený daňový doklad – dále jen záruční list.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah a podmínky.

 

  1. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněné reklamaci. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

III. Záruční podmínky

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, prodávající nenese odpovědnost za vady obsahu zásilky a není možné na toto zboží uplatnit záruku.

Místem pro uplatnění reklamace je: Dekomunizace z. s., Školská 24, 110 00  Praha 1

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, popis závady, kontaktní údaje a požadovaný způsob reklamace.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá: Mechanickým poškozením zboží (včetně vpichů od jehel a špendlíků). Poškození vzniklá UV zářením. Elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému městskému prostředí. Nevhodným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče. Poškození způsobené automatickými pračkami a použitím nevhodných čistících prostředků. Poškození nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s původním účelem výrobku. Poškození přírodními živly nebo vyšší mocí.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží je velmi znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 

  1. Způsob vyřízení reklamace

Odstranitelné vady se řeší bezplatným a včasným odstraněním těchto vad nebo slevou z kupní ceny.

V případě, že je věc reklamována třikrát po sobě pro stejnou odstranitelnou vadu, je toto považováno jako vada neodstranitelná.

Neodstranitelné vady se řeší výměnou nebo slevou z kupní ceny.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, návrh řešení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu poštovného v souvislosti s uplatněním oprávněné reklamace.

Prodávající upozorní o ukončení reklamace. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do dvou měsíců od vyrozumění o jejím provedení se považuje, že kupující již o zboží nemá zájem.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 11. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.dekomunizace.cz.

Login

Lost your password?