Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Seznam veškerého nabízeného zboží je umístěn na stránkách www.dekomunizace.cz.
Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zboží na objednávku je obvykle dostupné ve lhůtě 2 týdny.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.dekomunizace.cz jsou závazné!
Podáním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání /doručení/ zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromažďování těchto údajů slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. V případě, že s tím zákazník sohlasí, budou mu odesílány informace o obchodu a newsletter. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník nebo příjemce zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost a celistvost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele e-shopu. V případě poškozeného obalu ihned vraťte zasilku přepravci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Dnem doručení zboží zákazníkovi se považuje buď den, kdy zákazník zboží fyzicky přebral nebo když kontaktoval dopravce a změnil termín doručení.

STORNO POPLATKY

Zrušení objednávky je možné jak ze strany zákazníka, tak i dodavatele. Obě strany mohou zrušit objednávku bez udání důvodu.
V případě, že dojde ke zrušení objednávky ze strany dodavatele, bude zákazníka neprodleně kontaktovat a uvede důvod zrušení objednávky.

Kupující je v případě zrušení již vyexpedované objednávky (zrušení objednávky po jejím zabalení a odeslání nebo nepřevzetí zásilky od dopravce) povinen zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 200 Kč, který pokryje dodavateli náklady, spojené s expedicí zboží.

V případě, že kupující neuhradí poplatek 200 Kč do 10ti dnů od obdržení podkladů k platbě storno poplatku, je předán dluh k vymáhání specialistům na vymáhání pohledávek.

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Kupující má právo dle ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu: Školská 24, Praha 1, 110 00.
Prodávající nepřijímá zpět poškozené zboží (potrhané, natržené, děravé, propálené, prasklé, špinavé, atp). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Z částky bude odečten storno poplatek na dopravu a balné (viz. výše)

Vážený zákazníku, pro snadnější a rychlejší vyřízení vrácení finanční částky za vrácené zboží prosím uvádějte spojení na Váš bankovní účet. Zboží, které zasíláte zpět z důvodu žádosti o vrácení peněz NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU, takto zaslané zásilky nebudou přijaty.

REKLAMACE

Případné reklamace zboží zakoupeného v tomto e-shopu budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. V případě, že chce zákazník reklamovat zakoupené zboží, kontaktuje dodavatele přes email, uvede zde typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Obratem bude vyrozuměn o dalším postupu. Prosím, neposílejte zboží zpět bez předchozí dohody.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ).
Zboží na reklamaci posílejte ve vhodném obalu na adresu: Školská 24, Praha 1 110 00. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a zboží poničené při přepravě nebude moci být přijato k vyřízení reklamace.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat /případně předat/ objednané zboží na adresu kupujícího. Nedílnou součástí dodávky je faktura-/daňový doklad/ na zakoupené zboží, která slouží také jako doklad pro případnou reklamaci.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku (do odeslání zboží prodávajícím) nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení (s tím, že uhradí náklady prodávajícího na poštovné a balné – viz výše).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v průběhu podnikání měnit.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.dekomunizace.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. V případě, že po závazném objednání a odeslání zboží dojde ke změně jeho ceny, nemá to na již vyřízenou objednávku žádný vliv.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem ust. § 409 a násl.

PROVOZOVATEL:
Dekomunizace, o. s., Školská 24, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ 22673725

Login

Lost your password?